ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕ್ರೂರ ತರಬೇತಿ...! The extreme training for China's female bodyguards

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕ್ರೂರ ತರಬೇತಿ...! The extreme training for China's female bodyguards

85,479 views 50 13

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕ್ರೂರ ತರಬೇತಿ...! The extreme training for China's female bodyguards

2:46 | 85,479 views 50 13
DESCRIPTION
ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಸರಿನ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಿ.. ಈ ಕೋಮಲಾಂಗಿಯರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇವರು ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ. | With her face grimacing in unbearable discomfort, this is the moment a trainee bodyguard has a bottle smashed over her head. Amazingly, the recruit has to stand there and take it if she wants to qualify as one of China's first female bodyguards.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕ್ರೂರ ತರಬೇತಿ...! The extreme training for China's female bodyguards - YouTube можно смотреть онлайн и скачать торрентом

COMMENTS
rating: 9 / 10 | votes: 10
agung pitoyo
ngeri,. sebegitunya.
agung pitoyo
ngeri,. sebegitunya.
agung pitoyo
ngeri,. sebegitunya.
agung pitoyo
ngeri,. sebegitunya.